مقاله راجع به بازاریابی

فهرست

مشاوره خدمات بازاریابی......................................................................................................................................................................................2

مهمترین حوزه های ارائه خدمات به شرح زیر است ……….………………………………………………………….3

• مدیریت تحقیقات بازار.....................................................................................................................................................................................3

• توسعه ی کمی وکیفی کانال های فروش..................................................................................................................................................3

فروش وبازاریابی.....................................................................................................................................................................................................4

• تهیه ی ابزارهای فروش..................................................................................................................................................................................4

• مدیریت وسامان دهی به امور توسعه ی بازار شرکت ها.......................................................................................................................4

• تقویت نام شرکت درجامعه....................................................................................................5

  • مدیریت وسامان دهی به امور توسعه ی امور مالی واداری شرکت ها...........................................................................................5

 • پیشبرد امور روابط عمومی..........................................................................................................................................................................6

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)...................................................................................................................................................................6

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)...................................................................................................................................................................7

 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری( CRM.....................................................................................................................................................8

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان .........................................................................................................................................9

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها............................................................................................................................................9

منبع: ...................................................................................................................................................................................................................10

 

 

مشاوره خدمات بازاریابی

در سال های اخیر شاهد بوده ایم که کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه یافته به سرعت در جهت تولید محصولات و افزایش کیفیت آنها قدمهای بلندی برداشته اند و هر روز بر تعداد تولیدکنندگان افزوده می گردد و انبارهای کارخانه ها مملو از کالاهای تولیدی می گردد . همچنین افزایش رو به رشد مؤسسات خدماتی و رقابت آنها در جلب مشتری و ایجاد تمایل خریداران باعث گردیده که علم بازاریابی بیش از پیش رخ بنماید . تجربه بسیاری از شرکتها حاکی از این است که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشات گرفته است . این شرکتها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده گرفته و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته به فروش پرداخته اند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح داده اند .

آینده از آن شرکت هایی می باشد که با دانش روز و پیشرفته بازاریابی حرکت نمایند و با داشتن استراتژی و اعمال مدیریت در این مهم گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند .

  با در نظر گرفتن عوامل یاد شده ، یکی از اساسی ترین فعالیت های شرکت گسترش ایده ، ارایه ی مشاوره واجرای راهکارهای بازاریابی وتبلیغات و فروش شرکت هاست . یکی ازمهم ترین ویژگی های خلق شده این است که تنها به عنوان یک مشاور، راهکار نظری به شرکت ها ارایه نمی شود ، بلکه خود اجرا و به بارنشستن راهکار رابر عهده می گیریم و تضمین می کنیم .

  اجرای تمامی راهکارهای یاد شده ، توسط کارشناسان مورد تایید و با سابقه کار اجرایی موفق انجام می شود و درحقیقت فضایی خلق می شود که با برون سپاری کردن کارها سرعت انجام اموربا درنظر گرفتن استانداردهای ویژه بالا رود . درچنین فضایی مدیران شرکت با تعهد دریافت شده ازمشاور خود با فراغت خاطر، به دیگر مسایل شرکت خود خواهند پرداخت .

 

مهمترینحوزههایارائهخدماتبهشرحزیراست :

 • تعیین استراتژی های بازاریابی ،تبلیغات وفروش شرکت ها

 • بازنگری وتهیه ی استراتژی تبلیغات ، بازاریابی وفروش شرکت

 • نظارت بر اجرای صحیح استراتژی های تبلیغات ، بازاریابی وفروش شرکت

 • آموزش وترویج سیاست های تبلیغات ، بازاریابی وفروش در سطح طول وبدنه ی شرکت

مدیریتتحقیقاتبازار

 • بررسی وتهیه ی گزارش های شناخت پتانسیل های بازارونیاز مشتریان

 • بررسی ومراقبت ازرقبای شرکت

 • جمع آوری وتحلیل اطلاعات فروش شرکت

 • اثر سنجی تبلیغات واقدامات بازاریابی شرکت

 • جمع آوری ، نگهداری وتحلیل اطلاعات بازار ومشتریان

توسعهیکمیوکیفیکانالهایفروش

 • ارزیابی وپیشنهاد سازمان کار مناسب فروش وبازاریابی

 • تعیین ملاک های ارزیابی وجذب نیروهای فروش وبازاریابی شرکت

 • برنامه ریزی واجرای برنامه های اطلاع رسانی وبه اشتراک گذاری دیدگاهها در سطح بدنه ی

فروشوبازاریابی

 • برنامه ریزی برای جلب نیروی انسانی در حوزه های فروش وبازاریابی

 • پیشنهاد،برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزش کارکنان فروش وبازاریابی

 • بررسی وشناخت کانال های فروش شرکت

تهیهیابزارهایفروش

 • تهیه ی محتوا ، تولید وروزآمد سازی ابزارهای معرفی شرکت (وب سایت ،بروشورها،سی دی

ها،فایل های نمایشی ،بروشورهای الکترونیک و...... (

 • تهیه ی محتوا ، تولید وروزآمد سازی ابزارهای معرفی محصولات وخدمات ( وب سایت

،بروشورها،سی دی ها،فایل های نمایشی ،بروشورهای الکترونیک و(......

 • بازبینی وتهیه ی مستندات فروش وبازاریابی

 • طراحی وتهیه ی لوازم تبلیغاتی مورد نیاز شرکت همچون هدایا ،تابلوها و....

مدیریتوساماندهیبهامورتوسعهیبازارشرکت ها

 • تهیه ی برنامه ی بازاریابی وفروش وتعریف گام های اجرایی هریک برای سبد محصولات

وخدمات شرکت

 • انتقال مفاهیم آموزش ونظارت بر اجرای اقدامات اجرایی بازاریابی در سطوح مختلف شرکت

 • پیشنهاد ،طراحی ، برنامه ریزی واجرای اقدامات بازاریابی همچون همایش ها ،نشست های

گروهی ،نمایشگاهها و......

 • مشاوره ، برنامه ریزی وپیش برد امور مختلف تبلیغات

 تقویتنامشرکتدرجامعه

 • مشاوره ، برنامه ریزی وپیش برد امور مختلف تبلیغات غیر مستقیم درجامعه

 • پیشنهاد وپیش برد اقدامات فرهنگی واجتماعی وفعالیت های عام المنفعه

 • پیشنهاد وبرنامه ریزی برای برقراری ارتباط شرکت با محافل اجتماعی ،تخصصی ودانشگاهی

 • پیشنهاد ، برنامه ریزی وپیش برد امور حمایت ازرخدادهای خاص ملی وبین المللی

  • مدیریتوساماندهیبهامورتوسعهیامورمالیواداریشرکت ها

  • تهیه سیستم جامع مالی واداری شامل کدینگ جامع حسابها وتهیه فرایندهای مالی وارتباطات

آنها

 • بررسی نسبت های مالی شرکت وتحلیل آن درارتباط با سرمایه گذاری صورت گرفته

 • مشاوره واجرای تامین منابع مالی شرکت وتهیه فرایندهای کنترلی منابع ومصارف شرکت

 • یشنهاد وتهیه بودجه جامع برای شرکت

 • تهیه طرح توجیهی اقتصادی برای سرمایه گذاریهای جدید شرکت

 • پیشبردامورروابطعمومی

 • برنامه ریزی واجرای برنامه های روابط عمومی شرکت با مشتریان وگروه کاربران

 • برنامه ریزی واجرای برنامه های روابط عمومی شرکت با رقبا وشرکت های همکار

 • تهیه ی محتوا،طراحی وتولید وب سایت شرکت

 • تهیه ی مطلب وروزآمد سازی وب سایت شرکت

 • پیشنهاد ، برنامه ریزی واجرای برنامه های روابط عمومی درون وبرون سازمانی

 

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای جدید به‌سرعت رشد کرد و مصرف انبوه رخ نمایاند، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولیدکنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سودآوری بسیاری از شرکتها تلقی می‌شد.

بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید. برنامه‌های بازاریابی به گونه‌ای طراحی می‌شدندکه بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند، تا بیشترین تمرکز بر بحث مبادله اعمال شود. در نتیجه، تمام تلاشها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود، که این امر موجب صرف بودجه بسیار اندکی برای  ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. در این مقطع قیمت بعنوان یک بحث مهم جلوه‌گر شده، و بازاریابان سعی می‌کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند. بدون توجه به اینکه آیا هر یک از خریداران از قبل خریدی انجام داده است یا خیر. در این وضعیت، رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود ...

 

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای جدید به‌سرعت رشد کرد و مصرف انبوه رخ نمایاند، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولیدکنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سودآوری بسیاری از شرکتها تلقی می‌شد.

بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید. برنامه‌های بازاریابی به گونه‌ای طراحی می‌شدندکه بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند، تا بیشترین تمرکز بر بحث مبادله اعمال شود. در نتیجه، تمام تلاشها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود، که این امر موجب صرف بودجه بسیار اندکی برای  ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. در این مقطع قیمت بعنوان یک بحث مهم جلوه‌گر شده، و بازاریابان سعی می‌کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند. بدون توجه به اینکه آیا هر یک از خریداران از قبل خریدی انجام داده است یا خیر. در این وضعیت، رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود.

با شدت گرفتن رقابت، امروزه شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم. در وضعیت جدید بازاریابی انبوه کارآیی چندانی نداشته و از سودآوری کمتری برخوردار است. در شرایطی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها در مرحله بلوغ به سر می‌برند، مشتریان جدید به سختی یافت می‌شوند. علاوه بر این اعلام شده است که کسب یک مشتری جدید حدود 6 الی 9 برابر حفظ مشتریان قبلی هزینه دربر خواهد داشت. بنابراین، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان فعلی بشدت در شرکتها و بنگاهها احساس می شود.

براساس دیدگاه بازاریابی ارتباط با مشتری، رابطه بین طرفین مبادله، هسته اصلی پدیده بازاریابی قرار می‌گیرد. در این دیدگاه خریدهای مستمر و فرصتهای فروش مجدد، از طریق مدیریت مناسب روابط پیگیری می‌شود.

 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری( CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تاکید می‌کند.

بنابراین، تلاش سازمانها برای توسعه ارتباط بلندمدت با مشتریان، بر مبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری است. به عبارت دیگر هدف ارتباط با مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده‌ها است.

مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می‌شود و از طریق آن، شرکتها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه‌سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می‌پردازند. اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری با مفاهیم زیر نیز ارتباط تنگاتنگی دارد:

·          بازاریابی پایگاه داده‌ای

·          بازاریابی تک به تک

 

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان

مبنای مدیریت ارتباط با مشتری ارزشی است که به مشتری ارائه می‌گردد و این ارزش، چیزی است که مشتری درک مثبتی از آن دارد. این ارزش می‌تواند مزایایی را به شکلهای زیر برای مشتری فراهم سازد.

تضمین کیفیت، ایجاد تصور مثبت در قبال محصول، افزایش قابلیت اطمینان، ضمانت مرتبط با علامت مشخصه محصول که از طریق برنامه‌های بازاریابی حاصل می‌شود.

در یک مطالعه موردی که به مزایای حفظ ارتباط با مشتری توجه شده، مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط در سه طبقه به شرح ذیل ارائه گردیده است. 

اطمینان: کاهش سردرگمی، اطمینان به ارائه‌دهنده خدمات و احساسی آکنده از اعتماد به او

مزایای اجتماعی: متمایز کردن مشتریان، آشنایی مشتریان با کارکنان و توسعه روابط دوستانه با مشتریان

بهرمندی از خدمات بیشتر: خدمات اضافی، قیمتهای ویژه و اولویت بالاتر نسبت به دیگر مشتریان

البته باید توجه داشت که مشتریان متفاوتند. در نتیجه ارزش روابط و نوع رابطه برقرار شده با آنان نیز متفاوت است که این امر باید در ایجاد ارتباط مدنظر قرار گیرد

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها

مد نظر قرار دادن مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند مزایای بیشماری برای سازمانها فراهم کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

 1- از آنجاکه یکی از مهمترین دارایی یک سازمان مشتریان آن هستند، با استفاده از این رویکرد، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد، زمینه ساز بقای سازمان است که هدف اصلی هر سازمانی است.

2.      از جنبه دیگر، با ورود فناوری اطلاعات به سازمانها زیر چتر مدیریت ارتباط با مشتری، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا سازمانها به سمت سازمانهای هوشمند و دانش محور حرکت کنند و با به کارگیری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، هزینه‌های پردازش اطلاعات را کاهش دهند و ارتباطات با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت گیرد که نتیجه نهایی آن، افزایش قدرت رقابتی سازمان در محیط پرتلاطم امروزی است.

3.     مزیت دیگر این است که مدیریت ارتباط با مشتری، با جمع آوری اطلاعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقه‌بندی مشتریان را براساس راهبردها و معیارهای سازمان فراهم می سازد، که این می‌تواند در رسیدن به هدف مدیریت ارتباط با مشتری یعنی(( حذف، کاهش و عدم ترغیب مشتریان غیر سودآور)) را تسهیل کند. توضیح اینکه موسسات برای افزایش ارزش دارایی سهامداران و ذینفعان بوجود می‌آیند، لذا حذف مشتریان غیرسودآور می‌تواند منجربه افزایش سود و کاهش هزینه در سازمانها شود، مگر اینکه ملاحظاتی در این میان وجود داشته باشد.

مراحل ارائه خدمت ، مدیریت ارتباط با مشتری

در اولین مرحله ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده‌های مشتریان تهیه می‌شود. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده در پایگاه اطلاعاتی بر مبنای تکنیک‌های مختلف تحلیل می‌شوند. پس از تحلیل اطلاعات مشتریان، مشتریان هدف براساس معیار سودآوری برای شرکت انتخاب می‌شوند. در مرحله بعد برای مشتریان هدف، آمیزه بازاریابی مناسب طراحی می‌شود. سپس با استفاده از اطلاعات مراحل قبل با مشتریان ارتباط برقرار شده و درنهایت پس از اجرای بازاریابی رابطه‌مند نتایج حاصله مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد.(شکل 1)

 

منبع: ماهنامه تدبیر – شماره 172-  بخش کلینیک بازاریابی و تبلیغات - شادی گلچین فر و امیر بختایی

برای دانلود این مقاله به صفحه دانلود مقاله وتحقیق (با موضوع اقتصاد)بروید.

/ 0 نظر / 67 بازدید